Установчі документи та положення ПДАБА

Статут ПДАБА (Наказ МОН від 25.10.2022 №953 )


Стратегія 2020-2025


Положення про укладання та контроль за виконанням договорів з надання освітніх платних послуг у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури


КОДЕКС академічної доброчесності ДВНЗ ПДАБА


Ліцензії


Структура та органи управління


Положення про облікову політику


Фактична кількість студентів


Правила внутрішнього розпорядку для працівників ДВНЗ ПДАБА


Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти ДВНЗ ПДАБА


Положення про студентські наукові гуртки ПДАБА


Наказ МОН України про призначення на посаду ректора ДВНЗ ПДАБА ( № 2-к від 03.01.2019 р.)


НАКАЗ від 26.02.2019 № 110. Про порядок супроводу (надання допомоги) осiб з обмеженими фiзичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобiльних груп населення пiд час перебування на території академії


Положение КЕПС


КОНЦЕПЦІЯ: Реконструкція будівель ПДАБА. Заходи по доступності будівель для маломобільних груп населення.


Положення про благодійні внески


ПОЛОЖЕННЯ про загальний порядок ведення договірної роботи та укладення господарських договорів у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»


ПОРЯДОК процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


Матеріально-технічне забезпечення


ПЕРЕЛІК НЕРУХОМОГО МАЙНА ПДАБА


Система управління якості ДВНЗ ПДАБА. Політика та сертифікат


Положення про наукові школи


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ КУРАТОРСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП У ДВНЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» Наказ від 02.09.2021р. №144


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РАДУ Наказ №144 від 02.09.2021 р


?>
вверх